Otevřený dopis obcí ministru Bursíkovi

16.01.2008 12:28

 

  

(Obec Trojanovice) , (Město Horní Jiřetín)

RNDr. Martin Bursík

Ministr životního prostředí Vršovická 65

100 10 Praha 10

V Horním Jiřetíně a Trojanovicích dne .... 1. 2008

Otevřený dopis na podporu změny předpisů horního práva

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci připravované novely právních předpisů v oblasti horního práva. Zákon o geologických pracích, horní zákon a zákon o hornické Činnosti vznikly v roce 1988, za zcela odlišných společenských, politických a ekonomických podmínek. Už po roce své existence nemohly obstát ve své původní podobě. Tento problém byl řešen radou novel, nicméně celkové pojetí zůstalo zachováno. Horním předpisům chybí náležitá provázanost s předpisy na ochranu zdraví a majetku dotčených osob a jejich životního prostředí. Horní předpisy významným způsobem brání obcím v rozhodování o rozvoji svého území, jejich námitky v případech problematických těžebních aktivit na jejich katastrech nejsou obvykle brány v potaz.

Velmi proto vítáme snahu o změnu nevyhovující báňské legislativy a podporujeme návrhy na zlepšení současného stavu, jež obsahuje novela předložená Ministerstvem životního prostředí.

Zcela neudržitelný právní stav, který novela správně odstraňuje, spatřujeme zejména v těchto okruzích otázek:

1. V současné době je jediným účastníkem řízení o stanovení chráněného   ložiskového   území
navrhovatel. Vlastníkům pozemků (a případně staveb) v území navrhovaném pro stanovení CHLÚ je
však tímto rozhodnutím podstatně omezeno jejich vlastnické právo, které je jedním ze základních
lidských práv (článek 11 Listiny základních práv a svobod). Rozhodnutím o stanovení CHLÚ vlastník
pozemku ztrácí možnost na svém pozemku realizovat cokoliv, co nesouvisí přímo s těžbou (např.
dům, garáž, kůlnu, zahradní domek, plot atp.). Ačkoliv je majitelůmpozemků stanovením CHLÚ
podstatným způsobem zasaženo do jejich vlastnického práva, zákon jim upírá možnost toto své
ústavní právo hájit formou účastenství ve správním řízení, ve kterém se o jeho stanovení rozhoduje, a
možnost, aby se obrátili na soud s přezkoumáním zákonnosti tohoto rozhodnutí. Tento postup je
v rozporu s článkem 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

2.          Platnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není obvykle časově omezena. Zákon to
nepředepisuje a obvodní báňské úřady žádné omezení zpravidla nestanoví. Od doby stanovení
dobývacího prostoru do momentu započetí těžby samotné může uplynout výrazná doba, za kterou se
podmínky v území změní natolik, že zájem na vytěžení ložiska je výrazně nižší, než byl dříve. A
naopak jiný veřejný zájem významně převažuje nad exploatací ložiska se všemi jeho důsledky.
Objevují se rovněž případy zneužívání přidělených dobývacích prostorů těžebními organizacemi
k obchodním praktikám nesouvisejícím s těžbou a k šikanování obyvatel.

3.          Velmi významným   nedostatkem horních předpisů je obvyklá neexistence časového omezení
platnosti povolení k hornické činnosti. V rozhodnutí o povolení hornické Činnosti je časová platnost
zpravidla definovaná údajem „až do vytěžení zásob" nebo není uvedena vůbec. Zákon o hornické


 

činnosti tento problém vůbec neřeší. Vydané povolení může předurčovat situaci v území na několik desetiletí (podle zásob a charakteru ložiska), aniž by následné změny okolností mohly jakkoliv modifikovat exploataci ložiska. Následnými změnami se myslí především ohrožení zájmů ochrany životního prostředí a práv osob dotčených těžbou. V úvahu přichází nejen následné zjištění nových obecně chráněných zájmů, ale i identifikace těch již existujících. Nelze vyloučit ani značný časový rozdíl mezi povolením k hornické činnosti a začátkem realizace samotného dobývání, kdy se podstatné změní poměry na území a zájem na vytěžení ložiska je převážen jiným veřejným zájmem (např. zájmem na ochraně zvláště chráněných druhů, zájmem na ochraně zdraví a životního prostředí dotčených obyvatel). Vzhledem k tomu je třeba zakotvit možnost revize a omezení nebo zrušení vydaného povolení k hornické činnosti v případě převahy jiných veřejných zájmů nad zájmem na vytěžení zbývajících zásob ložiska.

4. Horní zákon stanoví obsahové náležitosti návrhu na odpis zásob. Některé z těchto náležitostí však může mít k dispozici pouze těžební organizace. Je absurdní se domnívat, že by je poskytla orgánu ochrany životního prostředí pro podání návrhu na odpis. Zákon sice zakotvuje, že: „Úplnost návrhu na odpis zásob výhradního ložiska zajistí organizace", ale neobsahuje žádné ustanovení, které by ji ktomu donutilo, ani lhůtu ke splnění této povinnosti. Bohužel se v praxi stává, že celá věc ztroskotá na neúplném podání, protože těžební organizace záměrně neposkytne potřebné dokumenty.

Z výše uvedeného vyplývá, že obce postižené těžbou nerostů jsou podstatné následující 4 body novely, jejichž prosazení níže podepsané obce podporují:

          zajištění ochrany vlastnických a dalších práv dotčených osob v řízení o stanovení chráněného
ložiskového území,

          zakotvení časového omezení   platnosti   nevyužívaných dobývacích   prostorů,   které   blokují
rozvoj obcí.

          úprava možnosti přezkumu vydaných povolení k těžbě (hornické činnosti), které neodpovídají
současným standardům ochrany zdraví lidí a životního prostředí a

          efektivnější odpis zásob z důvodů jiného převažujícího veřejného zájmu.

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás žádat, abyste se zasadil o to, že v rámci připomínkového řízení k předkládané novele horních předpisů bude Vaše ministerstvo důsledně hájit text návrhu novely tak, aby nebyla oslabena její dosud slibná právní úprava.

starosta obce Trojanovice                      starosta města Horní Jiřetín

 

 

 

K tomuto dopisu se připojuje také obec Stříbrná Skalice.

Pod text dopisu se podepsali tito zastupitelé:

Tomáš Fork, Hofmanová Irena, Neubauerová Jiřina, Čondl František, Novák Pavel ,Chytrová Marie, Bouška Jiří, Dynybyl Jan, Havlík Rudolf

 

 

 

 

—————

Zpět