VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY pro rok 2015

14.12.2014 22:06

Navržený časový harmonogram

 

GRANTOVÝ PROGRAM OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE – VÝZVA

 

 

Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Stříbrná Skalice, že s účinností od dne …... 2014 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2015. Žádosti o grant lze předkládat pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na stránkách /www.stribrnaskalice.cz nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři

OÚ) a to nejpozději do 30. října 2014. Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Stříbrná Skalice nebo doručit osobně do kanceláře Obecního úřadu Stříbrná Skalice v zalepené obálce označené slovem „GRANT“ a rokem na který je grant žádán („GRANT 2015“).

Text Grantového programu, Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise, formulář žádosti a další informace jsou k dispozici na https://www.stribrnaskalice.cz/ nebo v kanceláři Obecního úřadu Stříbrná Skalice.

 

VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY pro rok 2015

 

Podpora sportovních a sportovně společenských akcí

 

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a

školská zařízení, obecně prospěšné společnosti,

nepodnikající právnické osoby

 

Cíl podpory: Pořádání jednotlivých sportovních akcí

nebo akcí sportovně společenského charakteru pro

širší veřejnost. Reprezentace obce.

 

Omezení: Grant nemůže být poskytnut na

investiční výdaje nebo výdaje investičního

charakteru. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední

vztah k pořádané akci.

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

Podpora kulturních a kulturně společenských akcí

 

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy

a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti,

nepodnikající právnické osoby

 

Cíl podpory: Pořádání jednotlivých kulturních akcí

nebo akcí kulturně společenského charakteru pro širší

veřejnost. Reprezentace obce.

 

Omezení: Grant nemůže být poskytnut na investiční

výdaje nebo výdaje investičního charakteru. Veškeré

výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

 

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a

školská zařízení, obecně prospěšné společnosti,

nepodnikající právnické osoby

 

Cíl podpory: Volnočasové aktivity dětí, zájmové

kroužky, vzdělávací akce pro děti, protidrogová

prevence a jiná prevence rizikového chování.

 

Omezení: Grant nemůže být poskytnut na aktivity s

komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce,

primárně placené apod.).

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

Podpora vzdělávacích a výchovných akcí

 

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, školy a

školská zařízení, obecně prospěšné společnosti,

nepodnikající právnické osoby

 

Cíl podpory: Pořádání vzdělávacích nebo výchovných

akcí pro širší veřejnost v oblasti

historie, zdraví, společenského života apod.

 

Omezení: Grant nemůže být poskytnut na vzdělávací

akce s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní

akce apod.).

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

Podpora běžné činnosti spolků

 

Žadatelé: Zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti,

nepodnikající právnické osoby

 

Cíl podpory: Běžná činnost žadatele, související s

nutným provozem či dalším rozvojem, propagace

žadatele.

 

Omezení: Poskytnutí Grantu předpokládá alespoň

potencionální zpětnou vazbu pro obec.

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

 

Podpora sociálních služeb a činnosti v sociální oblasti

 

Žadatelé: Fyzické osoby, zájmové spolky, obecně

prospěšné společnosti, právnické osoby

 

Cíl podpory: Poskytování sociálních služeb a další

činnosti v sociální oblasti.

 

Omezení: Poskytnutí Grantu předpokládá, že grantem

podpořené služby a činnosti budou poskytovány na

území obce a pro subjekty žijící či působící na území

obce.

 

Rozsah: Celková částka z rozpočtu obce: ….....- Kč

 

 

 

Žádost o grant - tiskopis pdf.pdf (73846)

—————

Zpět