Otevřený dopis starostovi

07.01.2008 00:00

 

 

Vážený pane starosto,

 

Výbor našeho občanského sdružení po prostudování Vašeho dopisu ze dne 13.12.2007, kterým jste odpověděl na náš dopis ze dne 15.11.2007, se rozhodl reagovat otevřeným dopisem, který umožní nejen zastupitelům, ale i ostatním občanům udělat si vlastní názor na to jak hájíte zájmy obce a pečujete jako správný hospodář o stav obecního majetku tak, jak vám to ukládá zákon.

 

Úvodem bychom chtěli vysvětlit naše stanovisko k některým skutečnostem, které s celou kauzou souvisejí.

 

-         Smlouva o pronájmu pozemku – valorizace. Smlouva je mezi dvěma účastníky, tedy valorizace je povinností obou partnerů – to znamená, že firma Hanson ČR, a.s. jako nájemce měla každý rok ( tak jak to činila firma Lafarge) nabídnout obci valorizovanou částku. Protože se tak nestalo, jde o porušení smlouvy a je potřeba připravit právní posouzení zda to není jeden z důvodů pro vypovězení nájemní smlouvy na pozemek ze strany obce. Jestliže zatím obecní zastupitelstvo o takovém aktu nerozhodlo, mělo by tak učinit a zároveň začít jednat o výši   penalizace a kompenzace za porušení smlouvy.

-         Překročení povolené výše těžby – výše těžby je jedním ze základních statisticky sledovaných údajů těžařských firem. Nelze ji po vyhlášení výše těžby různě zpochybňovat. Překročení těžby je jedním z důvodů, pro které je možno nájemní smlouvu na obecní pozemek vypovědět. Další možností je jistá kompenzace za překročení, specifikovaná částkou za každou překročenou tunu drceného kameniva. Tato částka musí být tak velká, aby si těžařská firma napříště jakékoliv překročení nedovolila. Chtěli bychom připomenout, že minulé zastupitelstvo pod Vaším vedením odsouhlasilo navýšení těžby o 45 % ( z 90 000 tun na 130 000 tun za rok) což se velmi negativně projevilo v životním prostředí obyvatel Stříbrné Skalice. Jakékoliv překročení již nyní neúnosně vysokého těžebního limitu je neomluvitelné.

-         Provedené opravy mostů firmou Hanson – především patří říci, že z 99 % je uživatelem obou mostů a spojovacích komunikací  firma Hanson ČR a.s.. Je možné, že v minulých létech firma provedla některé práce údržby mostů. Je však zásadní chybou obce, že nebyla uzavřena smlouva, která by upravovala podmínky užívání obecního majetku a řešení jeho oprav. Vzhledem k tomu, že firma Hanson ČR a.s. nezabezpečila, aby přes mosty nepřejížděla přetěžovaná vozidla je nutné v nejkratší době objednat odborné posouzení stavu mostů ( povrch vozovek přes mosty je silně poškozen, prasklinami zatéká do mostních konstrukcí a mosty nejsou označeny tabulkou s povolenou nosností). Po této prohlídce a odhadu škod na mostech soudním znalcem je nutné uzavřít smlouvu o užívání, ve které bude jednoznačně stanovena povolená tonáž vozidel projíždějících přes oba mosty a provozovateli lomu uložena povinnost předkládat kopie vážních listů obci ke kontrole, a pochopitelně bude definována výše sankcí za případné nedodržování smluvně stanovených pravidel. Tím budou vytvořeny předpoklady pro snížení škod způsobených dopravou kameniva přes obec Stříbrná Skalice. Částky vynaložené na údržbu mostů nelze považovat za kompenzaci za neprovedenou valorizaci nájemného za pronajatý pozemek. To jsou dvě diametrálně odlišné věci.

-         Užívání pozemků v okolí předmostí – pozemky v okolí mostu přes Sázavu, které jsou v majetku obce jsou devastovány vozidly, která přijíždějí pro kamenivo a po naložení zde parkují I to je věc o které je nutné jednat a upravit pravidla. V opačném případě by měla obec tyto pozemky buď oplotit a nebo označit dopravními značkami zakazujícími parkování.

Tolik fakta na základě kterých by jste měl Vy, pane starosto a celé zastupitelstvo vycházet. Vaše argumenty o přínosech kamenolomu obci jsou zavádějící a paní redaktorka ČT 2 v pořadu „Nedej se“ se vás zcela oprávněně zeptala: „za koho vlastně „kopete“.

Očekáváme, že se nejen Vy, ale i celé zastupitelstvo bude vážně, seriozně a hlavně komplexně zabývat situací kolem kamenolomu.

Naše občanské sdružení žádalo dopisem z 8.10. 2007 firmu Hanson ČR, a.s. o poskytnutí kopií dokumentů: 

- provozní řád kamenolomu,

- rozbor kameniva,

- měření prašnosti.

Do dnešního dne jsme i přes urgence nedostali ani odpověď, ani dokumenty. Takové chování nesvědčí o seriosnosti firmy, stejně jako skutečnost, že obcí nadále projíždějí přetížená vozidla s nepokropeným a nezakrytým nákladem. Z těchto důvodů oslovíme vedoucí pracovníky nového majitele kamenolomu firmy Heidelberg cement SNR a požádáme o zahájení jednání, které by specifikovalo podmínky, za kterých bude další těžba v kamenolomu pokračovat a jaké kompenzace budou poskytovány obci za reálně nesnížitelné  poškozování životního prostředí.

 

Chceme věřit, že povedete všechna další jednání otevřeně a ku prospěchu obyvatel obce, kteří Vám dali k tomu ve volbách mandát.

 

S pozdravem

                                                                                           Miloslav Podlešák

                                                                                          předseda OS

 

                                             

Stříbrná Skalice 7.1.2008

 

 

—————

Zpět