Zásady poskytování příspěvků v rámci Grantového programu obce STŘÍBRNÁ SKALICE

14.12.2014 22:03

Zásady poskytování příspěvků v rámci Grantového programu obce Stříbrná Skalice byly schváleny zastupitelstvem obce dne 27.2.2014. Protože se jedná o důležitý dokument předkládáme jej v plném znění včetně formuláře na který bude sloužit k podávání žádostí.( Je možné podávat žádosti o příspěvky na tomto formuláři již v letošním roce a naučit se jej používat) :Žádost o grant - tiskopis.doc (20,5 kB)

Zásady

 

poskytování příspěvků v rámci

 

Grantového programu obce STŘÍBRNÁ SKALICE

 

 

 

 

 

zpracoval: Miloslav Podlešák

 

datum: 17.února 2014

 

 

 

Obsah:

 

 

  • Důvodová zpráva …

 

  • Všeobecné podmínky Grantového programu Obce Stříbrná Skalice.

 

  • Zvláštní část

 

  • Všeobecné podmínky Grantového programu ..

 

  • Všeobecné podmínky činnosti Grantové komise .

 

  • Grantový program – Výzva .

 

  • Formulář žádosti

 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

 

návrh Grantového programu Obce STŘÍBRNÁ SKALICE

 

Obecná část

 

Poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Stříbrná Skalice na podporu společenského života by se mělo stát běžnou záležitostí budoucích let. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který ve svém § 2 odst. 2 obsahuje deklaraci, dle které obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Průhledné a spravedlivé rozdělování konkrétně vyčleněných finančních prostředků obce je proto velmi důležitou podmínkou k naplnění obecně deklarovaného úkolu obcí.

Předkládaný návrh Grantového programu si klade za cíl zpřesnit a zprůhlednit poskytování finančních prostředků a v neposlední řadě dát šanci širšímu okruhu žadatelů.

Z pohledu žadatelů dojde po jisté počáteční nedůvěře k akceptaci jasně stanovených pravidel, umožňujících v případě kvalitních projektů podporu většího počtu úspěšných akcí či lepšího financování činnosti. Z pohledu obce dojde k nastavení průhledných a snadno obhajitelných pravidel při nakládání s finančními prostředky a ve svém důsledku také ke zkvalitnění společenského života v obci.

Jisté prvky „soutěže“ žadatelů nemohou být záporem celého záměru, ale ve svém důsledku pouze

jeho kladem, minimálně v dlouhodobějším horizontu.

 

Součástí Grantového programu jsou:

 

- Všeobecné podmínky Grantového programu

 

- roční Seznam vyhlášených Grantů včetně podmínek pro jejich poskytnutí

 

- Všeobecné podmínky činnosti Grantové komise na poli grantů

 

- vzory Žádostí o poskytnutí grantu

 

 

Všeobecné podmínky Grantového programu

 

Obce Stříbrná Skalice

 

Čl.1

 

Grantový program obce Stříbrná Skalice je finančním nástrojem politiky podpory společenského (zejména kulturního, sportovního, spolkového) života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění, který v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle § 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

 

Čl.2

 

Smyslem a cílem Grantového programu je podpořit zejména spolkový, kulturní a sportovní život v obci (existující funkční aktivity i začínající subjekty), ale i individuální aktivity, jenž mohou sloužit k rozvoji občanské společnosti v obci.

 

Čl.3

 

Garantem pro vyhlášení ročního seznamu Grantů jsou starosta a místostarosta obce, jeho zpracovatelem, včetně podmínek pro jejich poskytnutí je Grantová komise. Návrh na vyhlášení konkrétního Grantu mohou podat jednotlivé Výbory, zřizované obcí Stříbrná Skalice či jednotliví zastupitelé. Roční Seznam vyhlášených Grantů včetně podmínek pro jejich poskytnutí schvaluje Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice.

 

 

Čl.4

 

Žadateli o Grant mohou být občané obce Stříbrná Skalice, školy a školská zařízení, fyzické nebo právnické osoby, registrované v souladu s právním řádem a působící na území obce Stříbrná Skalice, nebo i mimo toto území, pokud činnost podporována uděleným Grantem bude mít dopad na území obce Stříbrná Skalice a splňující zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

 

Čl.5

 

Obec Stříbrná Skalice přijímá pouze žádosti o Grant k akcím, které se konají na území obce nebo na činnost subjektů, působících na těchto územích, případně propagujících Obec Stříbrná Skalice i mimo území obce. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svých statutárních zástupců.

 

Čl.6

 

Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování finančních prostředků přidělených Obcí Stříbrná Skalice za minulé období. Grant nelze přidělit žadatelům, za kterými má Obec Stříbrná Skalice jakékoliv jiné finanční pohledávky.

 

Čl.7

 

Žádosti o Granty na příslušný kalendářní rok je možno podávat vždy od 30.9. do 30.10. daného roku na rok příští a to pouze na předepsaných formulářích.

 

Čl.8

 

O udělení Grantů rozhoduje Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice na základě doporučení Grantové komise jejíž členy volí Zastupitelstvo obce. O výsledcích grantového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného rozhodnutí. Výsledky grantového řízení budou rovněž zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce. O udělení Grantů rozhodne Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice na nejbližším zasedání po ukončení lhůty pro podání žádostí.

 

Čl.9

 

Vybrané žádosti budou financovány v rámci schváleného rozpočtu obce pro příslušný kalendářní rok.

Vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány nejdříve po podpisu smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí Stříbrná Skalice a příjemcem Grantu neprodleně po schválení vybraných žádostí (Smlouva o poskytnutí grantu).

 

Čl.10

 

Projekty musí být realizovány v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí grantu a vždy pouze

v příslušném kalendářním roce. O případné změně podmínek smlouvy rozhoduje Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice. Nedílnou součástí realizace je závěrečné vyúčtování Grantu a předložení tohoto vyúčtování nejpozději do 28.2. následujícího roku Obci Stříbrná Skalice ke kontrole.

 

Čl.11

 

Finanční prostředky poskytnuté v rámci konkrétního Grantu lze použít pouze v souladu s účelem

přidělení.

 

Čl.12

 

Žádosti nesplňující Všeobecné podmínky Grantového programu, podmínky vyhlášených Grantů

na příslušný rok nebo žádosti nepodané na předepsaném formuláři budou vyřazeny. O tom musí být

žadatel informován.

 

Čl.13

 

Příjemce Grantu umožní zástupcům Obce Stříbrná Skalice průběžné sledování realizace projektu, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu Smlouvy o poskytnutí grantu, tak po stránce finanční.

 

Čl.14

 

V termínu nevyčerpané či řádně nevyúčtované finanční prostředky je žadatel povinen vrátit zpět

na účet Obce Stříbrná Skalice, a to nejpozději do 28. 2. následujícího roku.

 

Čl.15

 

Obec Stříbrná Skalice si v případě udělení Grantu vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši. Poskytnutí Grantu nelze vymáhat právní cestou.

 

Čl.16

 

Vyhlášené Granty na příslušný kalendářní rok včetně podmínek pro jejich poskytnutí budou

zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce vždy nejpozději 30.6. předchozího roku.

 

Čl.17

 

Formuláře Žádostí o poskytnutí grantů na příslušný kalendářní rok budou k dispozici na internetových stránkách nebo v kanceláři Obce Stříbrná Skalice vždy nejpozději 30.5. předchozího roku.

 

Čl.18

 

Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Stříbrná Skalice, 281 67 Sázavská 323 nebo doručit osobně do kanceláře obecního úřadu Obce Stříbrná Skalice v zalepené obálce označené slovem „GRANT“ a rokem na který je grant žádán (např. „GRANT 2015“).

 

 

Zvláštní část

 

Všeobecné podmínky Grantového programu Obce Stříbrná Skalice

 

k Čl.3

 

Grantová komise Obce Stříbrná Skalice je pouze garantem toho, že maximálně ke dni, kdy musí být vyhlášen seznam Grantů na příslušný kalendářní rok (viz čl. 16), bude tento seznam vypracován a příslušným způsobem zveřejněn. Návrh na jednotlivé Granty mohou podávat jak Výbory zřizované Obcí Stříbrná Skalice, tak jednotliví zastupitelé Obce. Případné návrhy veřejnosti mohou být předkládány pouze prostřednictvím uvedených subjektů. O konečném seznamu musí rozhodnout Zastupitelstvo Obce Stříbrná Skalice

 

k Čl.4 a Čl.5

 

Žadatelem může být (za současného splnění ostatních podmínek) jakákoliv fyzická osoba, tedy např. i rodič dítěte, pokud se dítě věnuje aktivitám rozvíjejících talent dítěte apod. (zájmová činnost). Přístup ke Grantům je nutné umožnit nejen registrovaným subjektům (nejčastěji spolkům), ale všem, kteří svojí činností přispívají či mohou přispět k rozvoji společenského života v obci. Tito jednotlivci stejně jako registrované fyzické a právnické osoby mohou působit a vyvíjet činnost na území obce Stříbrná Skalice či přilehlých obecních částí, nebo i mimo tato území, ale výsledek Grantem podporované akce či činnosti musí mít dopad na tato území či občany.

 

k Čl.6

 

Grant nemůže být poskytnut žadatelům, kteří nevyúčtovali Grant poskytnutý v minulém období, (roce), tedy období předcházejícímu období (rok), ve kterém je Grant požadován, nebo žadatelům, kteří nevrátili neproúčtovanou nebo nespotřebovanou část Grantu. Grant nemůže být rovněž poskytnut osobám, které jsou z jakéhokoliv jiného důvodu dlužníky obce.

 

k Čl.8

 

O udělení Grantů rozhoduje i nadále a výlučně Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice. Podklady pro jejich rozhodnutí připravuje Grantová komise (viz Všeobecné podmínky činnosti), který projekty administruje, hodnotí a navrhuje jejich přijetí, částečné přijetí či nepřijetí. Grantová komise není povinna ve směru k žadatelům odůvodňovat učiněné závěry, neboť rozhodování je svěřeno kolektivnímu orgánu (více lidem) způsobem hlasování a konečné přijetí žádostí je věcí veřejně přístupného jednání Zastupitelstva obce. Celkové výsledky grantového řízení musí být zveřejněny příslušným způsobem.

 

k Čl.9 a Čl.10

 

Jednotlivé Granty budou financovány z celkově alokované částky v rozpočtu obce. Objem takto

alokovaných finančních prostředků bude dopředu znám a jejich rozdělení bude čistě věcí grantového řízení. Nezbytnou podmínkou poskytnutí, resp. čerpání příslušné částky, je podpis smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem Grantu a jeho příjemcem. Tato smlouva pak stanoví podmínky, za kterých je Grant poskytnut, na co je určen, jakým způsobem bude vyúčtován atd. V ojedinělých a odůvodněných případech je Zastupitelstvo oprávněno rozhodnout o změně podmínek smlouvy.

 

k Čl.11 a Čl.13

 

Účelovost využití poskytnutého Grantu lze kontrolovat v průběhu realizace a samozřejmě i v rámci

závěrečného vyúčtování. Kontrolu provádí zástupci Obce.

 

k Čl.12

 

Žádosti nesplňující nastavené podmínky musí být vyřazeny, což zajistí naprosto rovné podmínky

všech žadatelů. Podmínkou tohoto poměrně striktního opatření je samozřejmě celková přiměřená

nenáročnost grantového řízení (jednoduchost formulářů, pregnantně stanovená pravidla atd.).

 

k Čl.14

 

Nevyčerpané či nevyúčtované Granty je nutné vrátit poskytovateli. Také toto opatření zajistí rovné

zacházení se všemi příjemci a jeho nenaplnění znamená ve svém důsledku porušení podmínek

Smlouvy o poskytnutí grantu a následný důvod pro neposkytnutí Grantu v dalším období.

 

k Čl.15

 

Zcela jasná deklarace toho, že na poskytnutí Grantu není právní nárok. Obec jako poskytovatel

finančních prostředků z rozpočtu si vyhrazuje právo Grant neposkytnout, nastanou-li okolnosti, které tento postup jednoznačně odůvodní. V zájmu spravedlnosti a průhlednosti celého řízení je na místě k tomuto opatření sahat pouze ve výjimečných případech.

 

k Čl.17

 

Zveřejňovat tak, aby byl k těmto informacím zajištěn přístup všem potencionálních žadatelům.

 

 

 

Všeobecné podmínky činnosti

 

Grantová komise

 

Čl.1

 

Grantová komise je voleným poradním orgánem Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice.

 

Čl.2

 

Grantová komise zpracovává žádosti podané žadateli v rámci jednotlivých vypsaných Grantů, provádí jejich hodnocení a navrhuje rozsah jejich přijetí.

 

Čl.3

 

Grantová komise má minimálně pět členů. Počet členů musí být vždy lichý. Komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

 

Čl.4

 

Předseda Grantové komise vede její jednání, podepisuje závěrečný návrh doporučených projektů a zastupuje komisi při jednání zastupitelstva. V případě absence předsedy při jednání Zastupitelstva zastupuje Grantovou komisi ad hoc zvolený jiný člen výboru.

 

Čl.5

 

Způsob hodnocení žádostí je v kompetenci členů Grantové komise. O rozsahu přijetí žádosti se rozhoduje hlasováním. Konkrétní žádost musí být přijata nadpoloviční většinou všech členů Grantové komise.

 

Čl.6

 

O průběhu jednání a hlasování činí Grantová komise písemný záznam.

 

Čl.7

 

Grantová komise předkládá Zastupitelstvu Obce Stříbrná Skalice závěrečný návrh žádostí doporučených k poskytnutí Grantu. Na žádost Zastupitelstva obce je předseda Grantové komise povinen odůvodnit závěry komisí učiněné.

 

 

 

Všeobecné podmínky činnosti Grantová komise byly schváleny Zastupitelstvem Obce Stříbrná Skalice na veřejném zasedání, konaném dne 27.února 2014.

 

 

starosta obce …...........................

místostarosta obce ….................

 

 

Všeobecné podmínky činnosti Grantová komise

 

k Čl.1

 

Grantová komise není komisí ve smyslu ust. § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Je pouze poradním orgánem Zastupitelstva obce s omezenými pravomocemi.

 

k Čl.3

 

Počet členů Grantové komise se jeví jako přijatelná varianta i přihlédnutím k usnášení schopnému kvóru. Účast členů Zastupitelstva obce jako konečné rozhodovací instance je možná, avšak v omezeném počtu maximálně 4 členů, což je menšina minimálně usnášeníschopného kvóra. Vyloučen však není jakýkoliv vyšší počet členů Grantové komise, přičemž počet členů musí být vždy lichý.

 

k Čl.4

 

Volba předsedy je nutná především z hlediska zastupování Grantové komise. Tato funkce není spojena s výrazně odlišnými pravomocemi a je výkonná čistě vůči Zastupitelstvu obce. V případě absence předsedy při jednání Zastupitelstva zastupuje Grantovou komisi ad hoc (pro jeden účel, jednorázově) zvolený jiný člen.

 

k Čl.5

 

Podrobný způsob hodnocení projektů je čistě věcí členů Grantové komise, kteří při hodnocení

vycházejí ze svých zkušeností. Lze stanovit společná hodnotící kritéria popř. ponechat hodnocení na

zcela individuálním základě toho kterého člena a tím, že přijetí či nepřijetí projektu je pak věcí

většinového hlasování všech členů.

 

k Čl.6

 

Písemný záznam je pouze interní administrativní záležitost, nemusí obsahovat konkrétní ale pouze

celkové výsledky hlasování.

 

k Čl.7

 

Nejdůležitějším výstupem činnosti Grantové komise je závěrečný návrh žádostí doporučených k přijetí Grantu, signovaný předsedou Grantové komise. Ze závěrečného návrhu musí být patrný seznam všech podaných žádostí, požadovaná výše Grantů a Grantovou komisí doporučená výše Grantu. Fakultativní náležitostí závěrečného návrhu může být stručné zdůvodnění hodnocení či konečného rozhodnutí. Na žádost Zastupitelstva obce je předseda Grantové komise, či ad hoc zvolený jiný člen povinen ústně odůvodnit závěry učiněné Grantovou komisí.

—————

Zpět